10 juni 2022

Laatste gespreksronde uitgesteld tot na de zomer

Deze maand zouden wij opnieuw bijeen komen voor de laatste gespreksronde over de toekomst van Winkelcentrum Etten-Leur. Net zoals na de eerste ronde moeten we concluderen dat voor deze ontwikkeling meer tijd nodig is. We zijn volop in gesprek met bewoners, huurders en ondernemers uit de binnenstad. Deze gesprekken zijn zeer waardevol. We benadrukken dan ook graag nogmaals dat we echt in samenspraak met de omgeving tot een plan willen komen. Daartoe zijn belangrijke onderzoeken zoals het parkeeronderzoek, de bevoorrading en de retailvisie noodzakelijk.

Het toelichten van nut en noodzaak van deze forse investering in het winkelcentrum vergt ook meer tijd. Dat gaat over het bestaande deel dat op korte termijn al aangepakt kan worden en het nieuwe gedeelte dat qua invulling goed moet aansluiten op het bestaande deel.

Het toevoegen van een supermarkt met foodcourt, versmarkt en enkele nieuwe formules retail is een goede combinatie met een vernieuwd bestaand (overdekt) winkelcentrum. Dat zorgt voor een versterking van het hart van het Etten-Leur. Het trekt mogelijk andere bezoekers en gaat ervoor zorgen dat er een langere verblijfsduur ontstaat. Dat willen we goed uitleggen en met onze huurders en overige ondernemers ook individueel bespreken. Dat kost tijd en dat willen we benutten.

Draagvlak, begrip en een visie op de toekomst moeten we gezamenlijk creëren! We willen dit van tevoren helder hebben zodat niemand een ongewisse tijd tegemoet gaat of vertrekt.
Kortom, we stellen onze laatste gespreksronde uit tot vlak na de zomervakantie. In de tussentijd werken we aan onderzoeken en zijn er volop individuele gesprekken.
Het betekent dan ook dat we het plan dan pas in oktober 2022 voorleggen aan de gemeenteraad en dat de besluitvorming in november plaatsvindt.


Heeft u vragen of wilt u meer weten? Mail ons!26 februari 2022

Ambitieus toekomstplan 
De sterk veranderende winkelmarkt in combinatie met de behoefte aan betaalbare woningen in het  centrum van Etten Leur heeft geleid tot een ambitieus toekomstplan voor Winkelcentrum Etten-Leur. Opvallend is de toevoeging van een foodcourt met diverse kleine restaurants in combinatie met een versmarkt en een supermarkt. Daarnaast worden 180 woningen voor iedere beurs toegevoegd, welke deels gelegen zijn in een nieuw dakpark op een laag winkels. Het gaat in deze eerste fase over het gedeelte van het Burchtplein tot aan de eerste passage dat gesloopt en herbouwd wordt.
Er is nog niks definitief, maar deze plannen worden momenteel door eigenaar Unifore Real Estate, projectontwikkelaar RED-O, OPL architecten en de gemeente Etten-Leur samen met omwonenden en ondernemers onderzocht. Tijdens een tweede gespreksronde op 9 en 10 mei jl. zijn beelden getoond van de hoofdopzet van het beoogde winkelcentrum. In dit idee is zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders belangen en zorgen die uit de eerste gespreksronde in januari jl. bleken. In juni is er een derde ronde waarin een participatieplan tot stand moet komen dat naar de gemeenteraad kan.

Klaar voor de toekomst
Om het winkelcentrum van Etten-Leur toekomstbestendig te maken is het volgens de initiatiefnemers tijd om een forse ingreep te doen. De vitaliteit van het winkelhart in Etten-Leur moeten we behouden en versterken, niet in het minst omdat enkele huurders hebben aangegeven hun contract niet te verlengen. Voor Winkelcentrum Etten-Leur gaat het onder andere over het inkrimpen van winkelmeters en het herinrichten van de begane grond, het toevoegen van een diversiteit aan woningbouw met een gepaste aansluiting in hoogte en afstand op de omgeving en aansluiting zoeken bij de openbare parkeergarage. Ook het deel van het winkelcentrum dat niet in fase 1 valt krijgt een metamorfose, zodat er niet een groot contrast tussen het oude en het nieuwe gedeelte ontstaat.


Kritische blik
Een deel van de bewoners en ondernemers moest slikken bij de confrontatie met de eerste beelden. Een diversiteit aan appartementen en een daktuin op de winkels en een nieuw concept voor de winkelbeleving is een rigoureuze verandering. Over het plan als geheel is men over het algemeen enthousiast. De noodzaak om iets te ondernemen wordt onderschreven. Maar ondernemers en bewoners zijn ook bezorgd en kritisch. Dit betreft dan met name de bouwhoogte, bezonning, privacy, verkeersoverlast van laden en lossen en de overlast tijdens de bouw. Voor huurders en ondernemers zijn er zorgen over omzetverlies, overlast tijdens de bouw, de juiste invulling van winkels en het behoud van goede afstemming tussen het oude en nieuwe deel van het winkelcentrum.


Al deze zaken zijn uitvoerig aan bod gekomen tijdens de bijeenkomsten van deze week en hier wordt nog kritisch naar gekeken als opmaat naar de slotsessie in juni. Het doel hiervan is het constructief doornemen van de verfijning van de nu getoonde hoofdopzet en het op hoofdlijnen bereiken van consensus over de beste opzet van winkels en woningen. Hierna krijgt de gemeenteraad een voorstel voorgelegd om te bepalen onder welke voorwaarden medewerking wordt verleend aan de realisatie van de plannen.


26 februari 2022

Tweede participatieronde op 9 en 10 mei

Op 9 en 10 mei 2022 gaan we verder met het participatieproces rondom de toekomst van het Winkelcentrum van Etten-Leur.  In deze tweede ronde bespreken wij de schetsvoorstellen die zijn gemaakt aan de hand van de ideeën en opmerkingen uit januari 2022 van bewoners en ondernemers samen met die van de gemeente Etten-Leur, de architect en de ontwikkelaar. Om een volledig en voor iedereen herkenbaar beeld te kunnen geven was meer tijd nodig dan oorspronkelijk bedacht. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden. Sommige onderwerpen zijn dermate belangrijk dat we ze heel zorgvuldig hebben behandeld. Er is op diverse vlakken onderzoek uitgevoerd. Het doel is om uiteindelijk met een plan te komen waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders doel en verwachting. Alle belanghebbende zijn persoonlijk uitgenodigd voor de tweede gespreksronde. 

18 januari 2022

Eerste participatieronde: "Constructief en positief" 

Op 11, 12 en 13 januari deelden bewoners, huurders, ondernemers en overige geïnteresseerden hun ideeën, wensen en soms ook zorgen over de toekomst van het winkelcentrum. In vijf online sessies spraken eigenaar Unifore, ontwikkelaar RED-O, architect Flip Luger (OPL) en stedenbouwkundige Peter de Leeuw (gemeente Etten-Leur) met ruim 70 betrokkenen. 

Het winkelcentrum mag levendiger, groener, kleuriger, bruisender. Verswinkels, trendy winkels en meer beleving door de combi van food en non-food wordt veelvuldig genoemd. Een foodcourt wellicht. En meer avondzaken zodat het levendig blijft. Bedrijvigheid en maatschappelijke organisaties vinden wellicht ook hun plek in het winkelcentrum. Wonen voor ouderen en jongeren werd het meest genoemd. Uiteraard zijn er zorgen van aangrenzende bewoners over inkijk en zonlicht. Voor deze zorgen is serieuze aandacht. Een oplossing voor de hoeveelheid geparkeerde fietsen op het Burchtplein en het laden en lossen aan de Bogaard en het Hof van den Houte staan stevig op het vizier. De openbare ruimte mag frisser, opener en groener.

Wynand Verhoef (RED-O): 'We zijn verrast dat iedereen zo betrokken is en dat we op een constructieve manier in gesprek met elkaar zijn gegaan. We zoeken evenwicht op in diversiteit en beleving. We schakelen de komende tijd ook diverse adviesbureaus en overige experts in die ons kunnen helpen met het onderzoeken en analyseren van alle mogelijkheden en knelpunten op allerlei gebied, zodat we de juiste oplossingen kunnen vinden. We staan voor mooie en interessante uitdagingen'.

De verslagen van de vijf gesprekken en de presentaties die hierbij gebruikt zijn vind je terug bij downloads.

Begin februari gaan we opnieuw in gesprek met alle betrokkenen. Deze keer bespreken we schetsvoorstellen  die op basis van alle ingebrachte informatie zijn gemaakt. 


22 december 2021

Startnotitie goedgekeurd!

De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 de startnotitie goedgekeurd. Dit betekent dat de gespreksrondes definitief gaan starten in januari 2022. 


5 december 2021 

Meepraten vanaf januari 2022

De gemeenteraad beslist op 6 december 2021 of de startnotitie wordt goedgekeurd. Vanaf dat moment kunnen de gesprekken beginnen. 

Startnotitie
De startnotitie haakt in op de nieuwe omgevingsvisie 2040 die bij de gemeente Etten-Leur in de maak is zodat de stad toekomstbestendig is. Voor het winkelcentrum gaat het onder andere over het inkrimpen van winkelmeters op met name de 1e verdieping en het herinrichten van winkelinvulling op de begane grond, een diversiteit aan woningbouw met een gepaste aansluiting in hoogte en afstand op de omgeving en aansluiting zoeken bij de openbare parkeergarage. Er staat momenteel nog niks vast. Het plan wordt in samenspraak met de omgeving gemaakt en is in het voorjaar van 2022 gereed.

Direct betrokkenen zoals huurders, ondernemers in de winkelstraten en omwonenden worden persoonlijk uitgenodigd voor een reeks gesprekken die in januari 2022 van start gaan. Voor alle andere geïnteresseerden komt er een speciale inloopsessie. Hier kun je laten weten hoe jij het winkelcentrum van Etten-Leur graag ziet en welke ideeën je daarvoor hebt.


Ideeën of vragen? Neem contact met ons op!


12 november 2021

Achtergrond Ontwikkeling Winkelcentrum Etten-Leur

Het winkelcentrum van Etten-Leur wordt de komende jaren flink onder handen genomen. De nieuwe eigenaar Unifore Real Estate, projectontwikkelaar RED-O en OPL architecten gaan met alle belanghebbenden in gesprek om samen een nieuwe invulling voor het winkelcentrum te bedenken. Denk aan een aangepaste winkelmix met aanvullende voorzieningen die beter aansluit bij de toekomstige behoefte van Etten Leur en de regio. Daarnaast wordt de toevoeging van woningen onderzocht. De gemeente Etten-Leur en de ontwikkelaars trekken hierin samen op. De gemeenteraad beslist op 6 december 2021 of de startnotitie wordt goedgekeurd. Vanaf dat moment kunnen de gesprekken met alle belanghebbenden beginnen.

Startnotitie
De startnotitie haakt in op de nieuwe omgevingsvisie 2040 die bij de gemeente Etten-Leur in de maak is. Het belangrijkste doel van deze visie is om de stad Etten Leur klaar te maken voor de toekomst. Voor het winkelcentrum gaat het onder andere over het inkrimpen van winkelmeters op met name de 1e verdieping en het herinrichten van winkelinvulling op de begane grond, het toevoegen van een diversiteit aan woningbouw met een gepaste aansluiting in hoogte en afstand op de omgeving en aansluiting zoeken bij de openbare parkeergarage. Er staat momenteel nog niks vast. Het plan wordt in samenspraak met de omgeving gemaakt en is naar verwachting in het voorjaar van 2022 gereed. 

Participatie
Direct betrokkenen zoals huurders, omwonenden en ondernemers in de winkelstraten worden persoonlijk uitgenodigd voor een reeks gesprekken die in januari 2022 van start gaat. Voor alle andere geïnteresseerden komt er een speciale inloopsessie. Tijdens deze bijeenkomsten kan eenieder laten weten wat men van het winkelcentrum vindt en welke ideeën en wensen men heeft voor de toekomst.

Klaar voor de toekomst
Jeroen van Spaendonck (Unifore): “Een herontwikkeling is nodig. Het winkelcentrum, gebouwd in 1964, is gedateerd, maar wel goed voor 9% van het aantal arbeidsplaatsen in Etten-Leur. Daarnaast ontwikkelt de stad Etten-Leur zich volop en daar hoort een dynamisch stadshart bij. Een plek waar je wilt wonen, werken, winkelen, ontmoeten en beleven. Wij staan te popelen om deze locatie, met zijn ruime verzorgingsgebied en voldoende parkeerplaatsen in de openbare parkeergarage klaar te stomen voor de toekomst. En dit lukt het beste als het nieuwe plan samen met de huurders, de bewoners en de rest van de omgeving wordt gemaakt”. 

Omgevingsvisie
De herontwikkeling van het winkelcentrum past bij de plannen van de gemeente Etten-Leur. Een nieuwe omgevingsvisie is in de maak zodat de stad met de tijd mee kan gaan. De combinatie van winkels en wonen is een gewenste aanvulling op het woningaanbod. Zo blijft Etten-Leur voor jong en oud een heerlijke plek om te wonen, te werken en te groeien.